Konkurs ,,Moja wymarzona dekoracja weselna to…”

Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Dwór Nad Wodą

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/DwornadWoda (zwanej dalej “Fanpage”) 

8. Konkurs ma na celu uruchomienie u młodych ludzi kreatywnego myślenia.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.Uczestnikami konkursu mogą być klienci domu weselnego Dwór nad Wodą

2. Uczestnik oświadcza, że:

  1.  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

  2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 

  4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

  5.  jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 1 (jednej) osoby zwanej dalej ,,Uczestnikiem” która odpowiedziała w najbardziej kreatywny i ciekawy sposób na pytanie, wyłoniony w sposób wskazany w §6.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 1 (jednemu) Uczestnikowi, który w toku Konkursu, przesłał najciekawszą odpowiedź na pytanie ,,Moja wymarzona dekoracja weselna to…”

Nagroda to voucher na dekorację altan  w plenerze na Twoim weselu, w naszym obiekcie.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania określonej nagrody zwycięzcy ,,Autorowi”, zgodnie z §3

 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u www.facebook.com/DwornadWoda

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/DwornadWoda

2. Konkurs trwa od dnia  06 grudnia 2020 r. od godz. 21:30 do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

odpowiedzenie na pytanie konkursowe ,,Moja wymarzona dekoracja weselna to…”  w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora 

2. Po zakończeniu Konkursu, spośród odpowiedzi konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jeden) najciekawszy.

3.Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 na Facebook’u Organizatora.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej, estetyki wykonania, złożoności oraz ciekawości odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Spośród nadesłanych wypowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u. , w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/DwornadWoda

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wręczona wybranemu Uczestnikowi osobiście przez Organizatora w miejscu Dwór nad Wodą w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem w wiadomości prywatnej. 

10. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi. 

3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2020 r. od godz. 21:30 .i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/DwornadWoda

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/DwornadWoda

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).